Thông báo Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ của Trường

17/11/2022 14:44
Thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và tự đánh giá cơ sở giáo dục. Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức thực hiện “Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động đào tạo và chất lượng phục vụ của Trường” như sau:
Tags: khảo sát,

1. Đối tượng khảo sát: Tất cả SV chính quy đang học của Khoa/CTĐT, (trừ SV năm thứ Nhất). 

2. Link khảo sát:

http://survey.hou.edu.vn/khao-sat/khao-sat-sinh-vien-ve-muc-do-dap-ung-cua-hoat-dong-dao-tao-JPhPHxLz90fO.html

3. Thời hạn hoàn thành khảo sát: trước ngày 24/11/2022.

4. Yêu cầu sinh viên phải lưu minh chứng thực hiện và điền vào Google Form này.

Lưu ý: Sinh viên sử dụng tài khoản bằng mã sinh viên để đăng nhập.

(3519 lần xem)