Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

22/05/2017 10:04

1. Thời gian: 8h00 – 11h30, ngày 24/5/2017 (Thứ Tư)

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Học sinh, Sinh viên Hà Nội 

Thời gian Nội dung

7h30 - 8h00

8h00  - 8h30

  • Đón tiếp đại biểu
  • Chương trình văn nghệ
8h30 – 11h30
  • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
  • Khen thưởng sinh viên
  •  Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, đề xuất của học viên, sinh viên sau chương trình đối thoại năm học 2015 - 2016
  • Báo cáo tổng hợp công tác triển khai đối thoại cấp cơ sở năm học 2016 - 2017
  • Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
  • Mời Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký lên làm việc
  •  Đối thoại trực tiếp tại Hội trường
  • Chủ tọa phát biểu kết luận
11h30         Bế mạc

3. Sơ đồ ghế ngồi

Sơ đồ ghế ngồi

4. Danh sách sinh viên được triệu tậpDSSV tham dự đối thoại cập Viện

(49140 lần xem)