Thông báo Họp lớp đầu kỳ HK2 và họp Đối thoại cấp lớp - năm học 2020-2021

04/01/2021 13:09
  • Căn cứ Kế hoạch học kỳ của Khoa;
  • Căn cứ Kế hoạch số 5447/KH-ĐHM của Nhà trường và Kế hoạch hoạt động của Khoa v/v tổ chức chương trình "Đối thoại giữa LĐ nhà trường với HV, SV năm học 2020-2021";
  • Căn cứ bản đăng ký kế hoạch họp lớp của các CVHT,  

 

Tổ KHĐT thông báo lịch Họp lớp đầu kỳ và họp Đối thoại cấp lớp năm  học 2020-2021, như sau:

 

 

Các lớp hành chính Ngày họp Giờ họp Phòng họp Thầy cô CVHT
1310A02, 1510A06, 1810A04, 2010A05 06/01/2021 10:30:00 52 Nguyễn Thị Quỳnh Như
1810A05; 2010A03; 2010C01; 1510A05
06/01/2021 10:30:00 44 Nguyễn Thị Tâm
1610A06, 1710A03 07/01/2021 8:00:00 24 Nguyễn Đức Tuấn
15A03,15A04,18A02 07/01/2021 11:00:00 51 Mai Thị Thúy Hà
1910A02, 1710A04, 1410A02 08/01/2021 10:30:00 42 Lê Thị Thanh Thùy
1510A01, 1610A05, 1910A03 08/01/2021 10:30:00 44 Nguyễn Thùy Linh
1310A01, 16A10A04, 1810A03 08/01/2021 11:00:00 52 Nguyễn Thị Thúy Lan
1610A01, 1610A02, 2010A04 08/01/2021 11:00:00 51 Trần Tiến Dũng
2010A02 08/01/2021 11:00:00 24 Nguyễn Đắc Phương Thảo
1310A03,1410A03,1710A06,
1910A05
11/01/2021 10:30:00 22 Trần Duy Hùng
1510A01, 1710A05, 1910A04 11/01/2021 11:00:00 51 Trịnh Thị  Xuân
1610A03, 1710A02, 1810A01 12/01/2021 10:30:00 23,24 Dương Chí Bằng
1410A04, 1710A01, 1910A01 12/01/2021 16:30:00 51 Nguyễn Thành Huy
2010A01 13/01/2021 11:30:00 52 Vũ Xuân Hạnh
Các lớp cao học 08/01/2021 15:00:00 44 Nguyễn Đức Tuấn
(20771 lần xem)